...

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID.

Alle overeenkomsten van koop of verkoop, van aanneming en uitvoering van werk, reparatie of onderhoud, of van enige andere aard ook, door of met ons bedrijf, hierna aan te duiden als Intro Vloerencentrum, zonder dan hieruit op enigerlei wijze een hoofdelijke aansprakelijkheid of op andere wijze medeverbonden zijn mag worden afgeleid, gesloten, worden uitsluitend beheerst door de hierna volgende Algemene Voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk door Intro Vloerencentrum worden bevestigd en geldt slechts voor dat ene geval. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden zijn niet bindend, tenzij Intro Vloerencentrum ze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon heeft bevestigd.

 1. 2. AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; aanbiedingen, aangehechte of bijgevoegde documentatie zijn van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid. Als monsters door de opdrachtgever of door Intro Vloerencentrum worden verstrekt, dan wel daar naar wordt verwezen, dienen deze monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Genoemde prijzen zijn te allen tijde nettoprijzen, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging van Intro Vloerencentrum retour is ontvangen. De gehele overeenkomst wordt geacht in die bevestiging te zijn neergelegd, eenzijdige aanvullingen en/of wijzigingen door de opdrachtgever hebben geen enkele kracht, tenzij deze door Intro Vloerencentrum bevoegdelijk zijn tegen bevestigd. Door ondertekening van de schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Intro Vloerencentrum.

 1. 3. UITVOERING DER OVEREENKOMST.

1. Leveringen van bij Intro Vloerencentrum gekochte producten geschiedt steeds af magazijn te Kerkrade, alwaar de koper wordt geacht de goederen voor zijn rekening en risico over te nemen met dien verstande dat Intro Vloerencentrum bereid is het risico van beschadigingen tijdens het transport van de gekochte producten te dragen, als Intro Vloerencentrum opdracht gaf tot het vervoer. Zodanige aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de gekochte producten.
2. Het aanbrengen door Intro Vloerencentrum van de door haar geleverde producten welke door haar of door derden zijn gefabriceerd alsmede werkzaamheden van reparatie en/of onderhoud met producten afkomstig van Intro Vloerencentrum of van derden, omvatten nimmer meer dan de in de schriftelijke bevestiging omschreven werkzaamheden. De afnemer verplicht zich: A. Voor zover nodig over overheidsvergunningen te beschikken. B. Ervoor zorg te dragen dat Intro Vloerencentrum terstond met haar werkzaamheden op afgesproken tijd en uur kan beginnen.
3. Eventuele wijzigingen in reeds vastgestelde uitvoeringsdata en/of uren minimaal 7 dagen van tevoren aan Intro Vloerencentrum voor te stellen. Hierna kunnen in onderling overleg nieuwe data en/of uren worden vastgesteld. Bij niet tijdige melding van wijziging in deze is Intro Vloerencentrum gerechtigd alle hierdoor ontstane kosten zoals winstderving, verloren gegane arbeidsuren en kilometervergoeding, alle naar ratio, welke in de schriftelijke overeenkomst staan, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
4. Ervoor zorg te dragen dat bij uitvoering van werkzaamheden in binnenruimten, deze glas- en waterdicht zijn, alsmede tochtvrij. be. Water, elektriciteit 220 en/of 380 volt, voldoende verlichting en verwarming gratis ter beschikking te stellen en te houden. Eventuele bijverwarming om een minimale temperatuur van 18o Celsius te bereiken, dient door klant zelf geleverd te worden.
5.Voor het verticale transport van personeel en/of materiaal van Intro Vloerencentrum veilige steigers en/of hijsinstallaties, zo nodig met bediening, ter plaatse van het werk gratis ter beschikking te stellen en te houden. bg. Een container om ledige emballage in te deponeren gratis ter beschikking te stellen en te houden.
6. Ervoor zorg te dragen dat tijdens de door Intro Vloerencentrum uit te voeren werkzaamheden de desbetreffende ruimte(n) vrij en zonder obstakels ter beschikking worden gesteld aan Intro Vloerencentrum en zonder dat andere bedrijven ter zelfder tijd werkzaam zullen zijn in deze ruimte(n).

7. Voor noodzakelijke hulp, ook van derden, voor zijn rekening zorg te dragen. A. De toegangswegen tot de bouwplaats in zodanige toestand te houden dat alle voor uitvoering van het werk van Intro Vloerencentrum benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen. De afstand van losplaats tot plaats van uitvoering der werkzaamheden mag maximaal 15 meter bedragen.
8. De uitvoering van de werkzaamheden ononderbroken te laten plaatsvinden en kosten van stagnaties op het werk, opgetreden buiten schuld van Intro Vloerencentrum te vergoeden. B. Zorg te dragen dat de temperatuur 10 cm boven het te behandelen vloeroppervlak tenminste 18o Celsius zal bedragen en de relatieve luchtvochtigheid onder de 70% blijft zolang Intro Vloerencentrum dit noodzakelijk acht.

4. TERMIJNEN, HOEVEELHEDEN, OPLEVERING.

Overeengekomen termijnen en leveringen van een product of het gereedkomen van enig aangenomen reparatie- of onderhoudswerk of van enig werk voortvloeiende uit enig ander contract zullen door Intro Vloerencentrum zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn overigens vrijblijvend. Overschrijding van een termijn is nooit, ook niet na ingebrekestelling, een wanprestatie die recht geeft op ontbinding van het contract of recht geeft op schadevergoeding. Gegevens in een offerte omtrent hoeveelheden zijn slechts globale schattingen gebaseerd op opgaven van de opdrachtgever/afnemer. Indien afgerekend moet worden op basis van verwerkte hoeveelheden gelden de eindopgaven van Intro Vloerencentrum als bindend voor alle partijen. Bij afrekening naar oppervlakte van de vloeren, worden kolommen, insprongen e.d. verwaarloosd wanneer deze kleiner zijn dan één vierkante meter. Voor het overige geschieden metingen door de partijen gezamenlijk in het werk. Indien de opdrachtgever/ afnemer weigert bij de metingen aanwezig te zijn gelden de metingen van Intro Vloerencentrum als bindend. Een werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het moment van het gereedkomen van de werkzaamheden. Dit punt wordt bepaald door het aantal overeengekomen handelingen en/of leveringen volgens de schriftelijke overeenkomst. Eventuele bonnen voor oplevering, af te geven door uitvoerders of andere gemachtigden aanwezig op het bouwwerk, dienen direct hierop, met de vermelde hoeveelheden en/of uren, aan één van onze mensen ter hand te worden gesteld.

5. BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD

Betaling dient in de valuta waarin de prijzen zijn uitgedrukt, contant en volledig zonder beroep op korting en/of compensatie uit welke hoofde dan ook te geschieden op de door Intro Vloerencentrum aangegeven dag, aan en door Intro Vloerencentrum aangewezen persoon, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke waarvan de wederpartij een rente van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente, naar keuze van Intro Vloerencentrum, te bepalen over het factuurbedrag verschuldigd is aan Intro Vloeren-centrum vanaf de dertigste dan na factuurdatum tot aan die der algehele voldoening. Zolang Intro Vloerencentrum geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de goederen haar eigen-dom en heeft zij het recht deze, waar zij zich bevinden, terug te nemen.

6. WANPRESTATIE

Indien de wederpartij aan enige verplichting uit de overeenkomst niet voldoet, faillissement dan wel surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, failliet verklaard wordt of beslag op zijn goederen gelegd wordt, wordt hij geacht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim te zijn en is Intro Vloerencentrum gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Intro Vloerencentrum schade, renten en kosten te vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Intro Vloerencentrum ter inning van haar verschuldigde dient te maken, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het Intro Vloerencentrum
Intro Vloerencentrum.nl verschuldigde. Wanneer de opdrachtgever, door welke omstandigheden dan ook veroorzaakt, zich aan de
door hem aangegane overeenkomst met Intro Vloerencentrum onttrekt, zodat de werkzaamheden en/of leveringen geen of geen

normale doorgang kunnen vinden, zal Intro Vloerencentrum hiervoor een winstdervingpercentage van 15% over de totale aanneemsom in rekening brengen, waarvoor de normale betalingscondities gelden.

 1. KLACHTEN
 2. In geval van verkoop producten kan Intro Vloerencentrum klachten omtrent gebreken aan door haar verkochte en geleverde producten slechts aanvaarden als schriftelijk, binnen 14 dagen na levering, wordt gereclameerd met inzending van voor onderzoek noodzakelijk materiaal. Zij heeft dan de keus, zulks uitsluitend ter harer beoordeling, de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen of een geldelijke tegemoetkoming te verstrekken, welke laatste nimmer meer zal bedragen dan de factuurwaarde van de goederen welke het gebrek vertonen.
  2.In geval van aanneming van het werk, reparatie of onderhoud of enige andere overeenkomst. Alleen als Intro Vloerencentrum in de gelegenheid is gesteld om kennis te nemen van de gehele technische samenhang en constructie, aanvaardt Intro Vloerencentrum aansprakelijkheid voor de door haar uit te voeren werkzaamheden. Enige aansprakelijkheid van Intro Vloerencentrum gaat nooit verder dan dat zij gehouden is tot vervanging van het betreffende product, echter zal het totaalbedrag van deze vervanging, inclusief de bijkomende kosten, zoals bv. Sloopwerkzaam-heden, het totaalbedrag waarvoor de werkzaamheden destijds zijn uitgevoerd nimmer overschrijden.
  3. In geval van geleverde werkzaamheden al of niet inclusief materiaal. Reclames worden door Intro Vloerencentrum als niet ontvankelijk verklaard wanneer: ca. Vloeren onjuist zijn behandeld, d.w.z. bijvoorbeeld het reinigen met agressieve middelen, te zwaar belasten en/of veelvuldig bewerken met scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld belopen met naaldhakken.
  4. De oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie of dekvloer door welke reden dan ook. Intro Vloerencentrum is niet aansprakelijk voor scheuren die veroorzaakt worden door de directe en/of indirecte werking van onderliggende vloeren en/of de werking van de omliggende wandconstructies.
  5. Vloeren te snel in gebruik genomen zijn zonder een voldoende lange termijn in achtgenomen te hebben voor een toereikende doorharding. A. Geringe kleurverschillen in de aangebrachte oppervlakken voorkomen, oneffenheden zich vertonen welke het gevolg zijn van in de ondergrond aanwezige afwijkingen, daar de vloer mee gesmeerd wordt met de ondervloer. Of welke het gevolg zijn van het handmatig aanbrengen van het materiaal. B. Voor het leggen op vloerverwarming (ook in gefreesde vloerverwarming) wordt geen garantie afgegeven.
 3. Voor verkleuring van de als bindmiddel gebruikte kunstharsen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden door Intro Vloerencentrum.
 4. OVERMACHT, GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN.

Het aanbrengen en/of de reparatie of het onderhoud of enige andere werkzaamheid uit te stellen, totdat de overmacht zal zijn opgehouden, telkens zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stagnatie in de aanvoer van grond- of hulpstoffen, staking en/of uitsluiting en/of stagnatie in eigen bedrijf of in dat van ingeschakelde derden met inbegrip van vervoerders- of producenten, faillissement, surseance van betaling of buitengerechtelijke schuldenregeling van de afnemer/opdrachtgever; kortom in het algemeen die omstandigheden, welke invloed hebben op de uitvoering der overeenkomst en niet anders dan met buitengewone kosten door Intro Vloerencentrum kunnen worden opgeheven.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ENZ.

Intro Vloerencentrum is nimmer voor directe of indirecte schade aansprakelijk, welke is ontstaan door toedoen van haar werknemers, door toedoen van door haar geleverde of aangebrachte goederen en Intro Vloerencentrum.nl  materialen of door welke andere haar toe te rekenen oorzaak dan ook, tenzij hiervoor anders is bepaald en dan nog alleen tot de daar genoemde maxima. Letselschade, bedrijfs-schade en/of schade wegens winstderving zijn met name volledig uitgesloten. De afnemer/ opdrachtgever vrijwaart Intro Vloeren-centrum tegen verdergaande schadeaanspraken van derden.

 1. ONDERAANNEMERS.

Intro Vloerencentrum heeft volledige vrijheid om aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden (onderaannemers) te doen verrichten. Zulks brengt geen wijziging in de wederzijdse rechten en verplichtingen van Intro Vloerencentrum en de afnemer jegens elkander zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging met dien verstande dat Intro Vloerencentrum het recht heeft stringentere voorwaarden door haar onderaannemers aan haar opgelegd (bv. ten aanzien van betalingstermijn, rente, klachten etc.) onverkort ten aanzien van haar afnemers te doen gelden, mits zij deze verscherpingen terstond schriftelijk aan de afnemer doorgeeft.


11. INHUUR EN INKOOP VAN MATERIAAL EN MATERIEEL.

Alle materiaal en materieel door Intro Vloerencentrum gekocht of op termijn ingehuurd, dienen te voldoen aan de normaal voor deze artikelen te stellen eisen, al dan niet vastgelegd in een kenmerk- of normenblad. Bij schade, voortvloeiende uit ondeugdelijk materiaal of materieel, geleverd of verhuurd, zullen de kosten hiervan onverminderd worden berekend aan de leverancier of verhuurder.

 

12. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen naar keuze van Intro Vloerencentrum beslecht worden, hetzij door de gewone rechterlijke macht, hetzij bij wege van bindend advies door de Raad van Arbitrage voor het bouwbedrijf gevestigd te Amsterdam. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks, via een aangetekend schrijven, aan de andere partij meedeelt. Hierdoor wordt de bevoegdheid van Intro Vloerencentrum niet uitgesloten zich voor spoedeisende aangelegenheden ex art. 289 wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering te wenden tot de President van de Rechtbank rechtsprekende in kort geding en om over te gaan tot
het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en middelen om die in stand te houden. Maakt Intro Vloerencentrum van deze bevoegdheid gebruik, dan verklaart de opdrachtgever door ondertekening van deze overeenkomst zich ermee akkoord, dat de President van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht c.q. de Arrondissementsrechtbank te Maastricht als de relatief bevoegde rechterlijk instanties zullen optreden. Op alle overeenkomsten met Intro Vloerencentrum is steeds Nederlands recht van toepassing.

13. DOMICILIE

Voor alle geschillen met betrekking tot de uitleg en de naleving van de onderhavige overeenkomst en de Algemene Voorwaarden kiezen partijen domicilie te Kerkrade.

14. SPECIALE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERGRONDEN

1. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen te zijn verouderd alvorens hierop een kunststofvloer van welke aard dan ook kan worden aangebracht.
2. De overeengekomen laagdikten welke genoemd worden in de opdrachtbevestiging zijn gemiddelden welke gebaseerd zijn op het soortelijk gewicht van het te verwerken materiaal. Eventueel meerverbruik per vierkante meter zal tegen de hiervoor geldende prijs per kg. worden doorberekend aan de opdrachtgever.
3. Wanneer nadrukkelijk is overeengekomen dat door Intro Vloerencentrum vloeren op afschot worden vervaardigd, in welke materiaal dan ook, dan zal ten aanzien van de diverse op afschot liggende vlakken de NEN norm 2741 tabel 3 gelden voor wat betreft de vlakheid van deze vloervelden.
4. Klachten voortvloeiend uit waterdruk af waterdampspanning vanuit de ondergrond worden door Intro Vloerencentrum niet geaccepteerd, daar controle op deze situatie niet mogelijk is.

 

15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.               

Intro Vloerencentrum.nl

e x c l u s i e f v l o e r d e s i g n
I N T R O V l o e r e n c e n t r u m
W i e b a c h s t r a a t 1 0 | 6 4 6 6 N G K e r k r a d e
Te l : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 5 4 2 5 5 2 1 | F a x : + 3 1 ( 0 ) 4 5 – 7 8 5 1 5 3 8
w w w. i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l | i n f o @ i n t r o v l o e r e n c e n t r u m . n l l

intro vloerencentrum noa afbouwgarantie

Intro Vloerencentrum nieuws

Veel gestelde vragen

introvloerencentrum gietvloer 4

Op zoek naar inspiratie?

Vraag ons gratis e-magazine aan, boordevol met tips, adviezen en inspirerende beton en gietvloeren!

gietvloeren home

Bereken direct uw prijs

Benieuwd wat een nieuwe vloer kost? We maken snel een prijsopgave.